Hureninlaanaandeweide :: Disclaimer
volg ons!

Disclaimer


Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.hureninlaanaandeweide.nl

Door de internetsite te bezoeken en/of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten waarvoor u zich inschrijft, of die u afsluit via de website, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Inhoud

De op deze website getoonde informatie en foto's zijn en worden door Actys Wonen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden. Actys Wonen verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Actys Wonen worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Actys Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Actys Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Actys Wonen opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel Actys Wonen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Actys Wonen niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.

Informatie van derden

Verwijzingen naar sites die niet door Actys Wonen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Actys Wonen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Actys Wonen worden onderhouden wordt afgewezen.

De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt, die verband houden met het gebruik van deze website en dienstverlening van Actys Wonen, staat er tegen Actys Wonen voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Actys Wonen voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actys Wonen is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actys Wonen of rechtmatige toestemming van rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Actys Wonen is het niet toegestaan links naar sites van Actys Wonen weer te geven.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Actys Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Actys Wonen op de mogelijkheid van deze schade is gewezen) die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Actys Wonen of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (5) misbruik van deze internetsite, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Actys Wonen.

Misbruik

Actys Wonen behoudt zicht het recht voor bij, naar haar oordeel gebleken inbreuk/ misbruik, de inbreukmaker/ misbruiker te weren van de internetsite en zonnodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

Wijzigingen

Actys Wonen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op de internetsite en de Disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.